***** آيا گياهان ادراکی بالاتر از احساس دارند؟

كلو باكستر دانشمند زمينه دروغ سنجي و كار با دستگاه هاي پلي گراف ، جامعه علمي را با ارایه مشاهداتش درباره حساسيت گياهان تكان داد.

باوري كه گياهان احساس دارند و مي توانند با انسان ها ارتباط برقرار كنند مربوط به گذشته دور است و اين باعث شده عده اي آن را خرافات و دروغ پنداشته و عده اي را دل گرم به اين كند كه دانشي كهن در پشت پرده وجود دارد.

همان طور كه هر از گاهي طبيعت رازهايش را بر عده اي وا ميگشايد ، روزي باكستر فرض كرد همان طور كه آب از گياه بالا مي رود و برگ ها اشباع مي شوند بايد كاهشي در مقاومت الكتريكي برگ پيدا شود و اين اختلاف را بايد پلي گراف بتواند ثبت كند.

او در مورد انسان الكترودها را به انگشتان فرد متصل ميكرد و اينک به دو طرف برگ ضخيم و بزرگ گياه گلداني دفترش وصل كرد.

باكستر حدود يک ساعت واكنش هاي گياه را رديابي كرد و امر مهمي رخ نداد جز اين كه از ابتداي آزمايش يک تمايل نزولي از اثر مركب پلي گراف را مي ديد كه با انتظارش جور در نمي آمد. تنها يک دقيقه منحصر به فرد وجود داشت كه مشابه آزمايش تحرک ملايم تا اندازه احساس در انسان بود. چيزي كه به نظر مي رسيد گياه مستعد احساس هيجان بود و يا با نشانه رضايتمندي و شادي حاصل از آبياري واكنش نشان داده است.

قدم بعدي كمي غير عادي بود ، ولي دانشمند ما مي دانست كه هر عملي كه آسايش فكري و جسمي شخص را فراهم آورد ، سبب واكنش حاد و مهيج شده و ترس و اضطراب نيز سبب واکنش فوري در افراد متصل به پلي گراف ميشود.

بر اين اساس باكستر تصميم گرفت برگي را در فنجان قهوه سوزان بيازارد ولي دور از انتظارش واكنشي از سوي گياه مشاهده نشد. او انتظار داشت واكنش گياه شبيه انسان باشد ولي ناموفق بود .

او در اندیشه ی كوششي ديگر براي آزمايش بر روي برگي بود كه الكترود بر خود داشت ، او فكر كرد كه آن برگ را بسوزاند و چند چوب كبريت برداشت تا فكرش را عملي كند كه درست در اين لحظه بود كه رسم پلي گراف در حالتي ناگهاني و حزن انگيز به سوي بالا پريد.

تجربه جديديش بسيار غير باورتر از آزمايش نخستینش بود چرا كه براي لمس گياه دست دراز نكرده بود و بعد باكستر تهديد جدي خود را به اجرا در آورد و برگ متصل به الكترود را سوزاند در اين حال بود كه رسم پلي گراف نشانيهاي اضطراب را نمايان ساخت اما پرش بيمناک پس از اجراي تهديد نخستين ثبت نشد .

باكستر بر اين عقيده رسيد كه ادراک مافوق احساس در گياه در يک سطح سلولي جايگزين شده است و نظريه اي تجربي بنا كرد كه نباتات ادراكي مرموز دارند .

در آزمايشات ديگر باكستر ديد همه قسمت هاي گياه به تحريكات خارجي واكنش نشان مي دهند و اين معلوم كرد كه ادراک در نبات ممكن است در يک سطح سلولي باشد و اكنون به اين واقعيت اثر باكستر مي گويند.

در آزمايشات ديگر باكستر بر روي بافت هاي ديگر نظير ميوه ها ، سبزيجات و حتي تكه هاي كنده شده از بدن انسان به بررسي پرداخت و كار با پلي گراف نشان داد كه تمام اشكال بافت هاي زنده به نظر مي رسد استعداد يكساني در پاسخ دادن به تحريكات خارجي دارند.

برگرفته از : www.plant.blogfa.com

دیدگاهتان را بنویسید