آیا حیوانات رادرزمان بارداری دیده اید؟

موش ۲ سال زندگی می کند هر ۴۵ روز زایمان دارد و در هربار زایمان تا ۱۲ بچه بدنیا می آورد.

سگ ۱۳ سال زندگی می کند طول دوران بارداری ۵۸ تا ۷۰ روز است که در هربار زایمان تا ۶ بچه بدنیا می آورد.

اسب ۲۳ سال زندگی می کند دوران بارداری ۳۳۰ تا۳۴۰ روز طول می کشد و در هر بار زایمان یک کره و گاهی بندرت دوقلو بدنیا می آورد.

گربه ۱۴ سال عمر متوسط دارد که حدود دو ماه زمان بارداری اش طول می کشد و در هر بار زایمان تا ۶ نوزاد بدنیا می آورد.

خرگوش ۵ سال زندگی می کند . دوران بارداری ۱ تا ۱و نیم ماهه دارد و در هر بار زایمان ۱۰ تا ۱۲ توله بدنیا می آورد.

فیل ۶۰ سال زندگی می کند . این حیوان بیچاره نزدیک ۲۰ تا ۲۲ ماه را برای بدنیا آوردن یک و بندرت ۲ فرزند منظر میماند.

خرس ۲۵ سال عمر دارد که دوران بارداری او به ۷ ماه می رسد و بعد از آن معمولا ۲ توله زیبا بدنیا می آورد.

گاو ۲۵ سال زندگی می کند و نزدیک به ۹ ماه در انتظار یک گوساله می ماند.

شتر ۴۰ سال زندگی می کند و دوران بارداری او به دو سال می رسد.
Boz
Goor
Asb
Sanjab

دیدگاهتان را بنویسید