***** آیا شما مضطربید ؟

با پاسخ به آزمون زیر تعیین کنید و بدانید در همین لحظه چه احساسی دارید ؟

الف) ١ امتیاز     ب) ٢ امتیاز     ج) ٣ امتیاز     د) ٤ امتیاز     هـ) ٥ امتیاز

پرسش ها:

١) به خود مطمئن هستم؟

الف) بسیار زیاد   ب) زیاد  ج) تا حد متوسط    د) کمی   هـ) هرگز

٢) می‌توانم بر افکار خود تمرکز کنم؟

الف) بسیار زیاد   ب) زیاد  ج) تا حد متوسط    د) کمی   هـ) هرگز

٣) آرام هستم؟

الف) بسیار آرام   ب)  تا حدود زیادی آرام   ج) تا حد متوسط  د) کمی آرام   هـ) هرگز

٤) عصبی هستم؟

الف) هرگز  ب) بسیار کم   ج) تا حد متوسط   د) خیلی   هـ) همیشه

٥) ناراحت هستم؟

الف) هرگز  ب) بسیار کم    ج) تا حد متوسط  د) خیلی   هـ) همیشه

٦) بدنم همواره مرطوب است؟

الف) هرگز  ب) بسیار کم   ج) تا حد متوسط   د) خیلی   هـ) همیشه

٧) نفسم منظم است؟

الف) هرگز    ب) بسیار کم   ج) تا حد متوسط   د) خیلی  هـ) همیشه

٨) احساس تنش در معده دارم؟

الف) هرگز  ب) بسیار کم    ج) تا حد متوسط   د) خیلی   هـ) همیشه

نتیجه آزمون :

حالا امتیازها را با هم جمع کرده و ببینید اگر :

کمتر از ٢٤ امتیاز ، افراد طبیعی را می‌رساند که اختلال اضطرابی و مشکل عمده‌ای ندارند.

٢٤ تا ٣٢ امتیاز ، اضطراب شما کمی بیش از حد طبیعی است که با توجه به شدت کم اختلال، می‌توانید با استفاده از کتاب‌های رفع اضطراب، آن را هم برطرف کنید.

٣٢ تا ٤٠ امتیاز ، شما به اضطراب شدید مبتلا هستید، به طور حتم باید به روان‌شناس مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید