اسپندگان (ولنتاین ایرانی)

سپندارمذگان - سپندارمزگان - روز زن ایرانی

در هر ماه، یک بار، نام روز و ماه یکی می‌شده‌است که در همان روز که نامش با نام ماه مقارن می‌شد، جشنی ترتیب می‌دادند متناسب با نام آن روز و ماه. مثلاً شانزدهمین روز هر ماه، «مهر» نام داشت و که در ماه مهر، «مهرگان» لقب می‌گرفت و می‌بینیم که چگونه هر جشنی با معنی و مفهوم عمیق خود برای مردم شادی می‌آفرید.

سپندارمذگان - سپندارمزگان - روز زن ایرانی
سپندارمذگان – سپندارمزگان – روز زن ایرانی

روز آبان در ماه آبان جشن «آبانگان» است یعنی جشن ستایش آب و روز آذر در ماه آذر جشن «آذرگان» است یعنی جشن ستایش آتش و همین طور روز پنجم ماه دوازدهم (اسفند)، «سپندارمذ» یا «اسفندار مذ» نام داشت که جشنی با همین عنوان می‌گرفتند. «سپندارمذگان» روز زن و زمین است.

روز پنجم اسفند در همه گاهشماری های ایرانی به عنوان روز جشن سپندار مذگان شناخته می‌شود.

آیین‌ها

در این روز مردان به همسران خودهدیه می‌دادند. مردان زنان خانواده را بر تخت شاهی می‌نشاندند و از آنها اطاعت می‌کردند و به آنان هدیه می‌دادند.این یک یادآوری برای مردان بود تا مادران و همسران خود را گرامی بدارند و چون یاد این جشن تا مدت‌ها ادامه داشت و بسیار باشکوه برگزار می‌شد همواره این آزرم و احترام به زن برای مردان گوشزد می‌گردید. این جشن هیچ ارتباطی به والنتاین ندارد.

پنجم اسفند، جشن اسفندگان، روز گراميداشت زمين بارور و بانوان

ماه اسفند و به ویژه روز پنجم آن كه در همه تقویم‌های ایرانی «اسفندروز» نامیده می‌شود؛ از روزگاران كهن، ماه و روز گرامیداشت زمین بارور و بانوان در فرهنگ ایرانی دانسته می‌شده است.

واژه فارسی اسفند یا سپندارمذ، از واژه پهلوی «سپندارمد» و اوستایی «سپَـنتَـه‌آرمَـئیتی»، برگرفته شده است. اصل این نام همانا «آرمئیتی» است كه واژه سپنته/ سپند برای احترام و گرامیداشت بیشتر، به آن افزوده شده است. معمولاً آرمئیتی را به معنای «فروتنی و آرامی» می‌دانند، اما این معنا درست به نظر نمی‌رسد و بسیاری از پژوهشگران آنرا نمی‌پذیرند. ل. مولتون در Early Zoroasrianism  آنرا در اصل «آرا ماتا» به معنای «مادر زمین» می‌داند كه با واژه سانسكریت و ودایی «اَرامتی» به معنای «زمین» نزدیكی دارد. در «گاتها»ی زرتشت (سرود 45، بند 4)، این واژه در معنای زمین و با توصیف «دختر اهورامزدا» (دوگِـدَر) آمده است. همان واژ‌ه‌ای كه زرتشت برای دخترش «پوروچیستا» هم بكار گرفته است (ترجمه‌های بارتولومه، دارمستتر و پورداود). همچنین در ترجمه سانسكریت «نریوسنگ» از همان بند اوستا، آرمئیتی به معنای زمین برگردان شده و در متن پهلوی «زند وهومن یسن» نیز به همین ترتیب بكار رفته است. این نام در زبان و فرهنگ ارمنیان ایرانی نیز تداول دارد. آنان سپندارمذ را بگونه «سپندارمت» می‌شناسند و او را «ایزدبانوی باروری» می‌دانند.

بنابر این، «آرمئیتی» به تنهایی و یا به شكل «سپنته‌آرمئیتی» در آغاز، نام یا پاژنام «زمین» و به ویژه «زمین بارور» و یا «مادر زمین» بوده و بعدها به فرشته یا ایزد پشتیبان زمین اطلاق می‌شود و پس از آن به پیكر یكی از امشاسپندان یا یاران اهورامزدا در می‌آید.

نگارنده بر این باور است كه گویا ایزدبانوی میاندورودی به نام «سَـرپانیتو» یا «اِروئا» كه همسر «مردوك» خدای بزرگ دانسته می‌شده، خاستگاهی مشترك با سپندارمذ داشته‌ است. چرا كه اِروئا، ایزدبانوی زایش بوده و حتی معنای واژه آن نیز «باروری» بوده است. در میاندورورد باستان و پس از كوچ «كاسیان» آریایی به آنجا، آیینی به نام «هَـشادو» در اجرای نمادین وصلت مردوك و اِروئا، و دیگر مناسك مربوط به «ازدواج مقدس» برگزار می‌شده است. در هر حال، حتی اگر آرمئیتی نه به معنای آرامی و فروتنی، كه به معنای مادر زمین بوده باشد؛ نباید پیوند و ارتباط‌های «آرامی» و «آغوش مادری» را حتی دستكم به شكل شباهت واژگان آن در زبان‌های هندواروپایی از یاد ببریم.

از آنجا كه در باورهای كهن، زمین را نیز مانند زنان، بارور، زاینده و پرورش‌دهنده می‌دانسته‌اند و همه موجودات بر پهنه او و در پناه و آغوش او پروریده می‌شده‌اند، جنسیت او را نیز «مادینه» فرض می‌كرده‌اند و از همین خاستگاه است كه عبارت‌های زیبا و دل‌انگیز «مام میهن» و «سرزمین مادری» بوجود آمده و فراگیر شده است. پیشینیان ما، همانگونه كه زمین را زن یا مادر می‌دانسته‌اند، آسمان را نیز مرد یا پدر بشمار می‌آورده‌اند و تركیب‌های «مادرزمین» و «پدرآسمان» از همین جا برخاسته‌اند. بی‌گمان آنان شباهت‌ها و پیوندهایی بین زن و مرد از یك سو، با زمین و آسمان، و بارندگی و رویش گیاهان، از سوی دیگر احساس می‌كرده‌اند. همچنین این را نیز می‌دانیم كه در باورهای ایرانی، نسل بشر یا نخستین زن و مرد جهان، به نام «مشی و مشیانه» از ریشه دوگانه گیاهی به نام «مهرگیاه» در دل زمین بوجود آمده و آفریده شده‌اند و در واقع زمین یا سپندارمذ، مادر نسل بشری دانسته می‌شده است.

كاركردهای آرمئیتی یا سپندارمذ در فرهنگ و ادبیات ایرانی بسیار فراوان و گسترده است. در «گاتها»ی زرتشت، هجده بار از او یاد شده است و زرتشت بارها او را برای زندگی پاك، برای آرامش‌بخشی به كشتزاران، چراگاه‌ها و جانوران، برای پیدایی یك فرمانروای نیك، و برای یاری به دخترش «پوروچیستا» در گزینش شوی خویش، به یاری فرا می‌خواند. در اساطیر ایرانی، او بود كه پیشنهاد و فرمان ساختن تیروكمانی برای آرش كمانگیر را به منوچهرشاه داد تا گستره و آغوشش را برای فرزندان خود، فراخناك‌تر كند. متن پهلوی «صددر بندهش» او را یاری‌رسان نویسندگان، به عنوان پدیدآورندگان فكر و اندیشه می‌داند. پلوتارك نقل می‌كند كه اردشیر دوم- پادشاه هخامنشی- بهبودی همسرش آتوسا را از سپندارمذ طلب می‌كند و او به یاری آنان می‌شتابد. سراسر اوستا و به ویژه «فروردین یشت» و یسنای 38، آكنده از سخنانی در ستایش و گرامیداشت زمین و زن است.

در اینجا شاید اشاره به این نكته هم مفید باشد كه هر سه واژه ‌آرمئیتی، زمین و زن، از واژگان كهن آریایی یا هندواروپایی هستند كه با اندك تفاوت‌هایی در ساختار ظاهری و تصریف آن‌ها، در بسیاری از زبان‌های هندواروپایی رواج و گستردگی دارند. همچنین یادآور می‌شوم كه واژه «زن» با زندگی، و واژه «مرد» با مرگ و مردن در پیوند است. پیشینیان ما زن را بخاطر فرزندآوری، همواره زنده و زندگی‌بخش می‌دانسته‌اند و مرد را مقطوع‌النسل و مرگ او را پایان هستی او بشمار می‌آورده‌اند. به همین دلیل نیز بوده است كه در دوران باستان نسل فرزندان را از جانب مادر می‌دانسته‌اند و این ارتباط چندانی با نظام مادر شاهی یا زن سالاری نداشته است. كتیبه‌های موجود (به ویژه در ایذه) نشان می‌دهد، حتی در دوران عیلامیان نیز با اینكه نظام مادرسالاری وجود نداشته است، اما همچنان در هنگام معرفی خود، گاه بجای نام پدر به ثبت نام مادر و مادران می‌پرداخته‌اند.

نامگذاری آخرین ماه فصل زمستان بنام اسفند یا سپندارمذ نیز از همین ویژگی باروری و زایندگی زمین سرچشمه گرفته است. چرا كه در همین ماه، نخستین جوانه‌ها از خاك سربرمی‌زند و زایش دوباره زمین را نوید می‌دهد. از همین رو، مردمان ایرانی این ماه و به ویژه روز پنجم آن كه با نام ماه همانند است (یعنی اسفندروز از اسفندماه یا سپندارمذروز از سپندارمذماه) را روز گرامیداشت زمین بارور و بانوان می‌دانسته‌اند و در این روز، مردان آیین‌هایی برای همسران خود برگزار می‌كرده و هدیه‌هایی به او می‌داده‌اند كه متأسفانه آگاهی بیشتری از این مراسم در دست نیست. همچنین بخاطر آغاز فصل رویش و زراعت، از این روز با نام «جشن برزگران» كه خود همیاران سپندارمذ در سبزاندن و باروری زمین هستند، یاد شده است. در گاتهای زرتشت نیز بارها نام برزگران (وَرِزیـئَـنـت) با آرمئیتی (زمین) در كنار یكدیگر آمده‌اند.

منابع موجود نشان می‌دهد كه جشن اسفندگان، مانند بسیاری از دیگر جشن‌ها و آیین‌های ایرانی در انحصار هیچیك از اقوام یا ادیان ایرانی نیست و به تمامی از پدیده‌‌های طبیعت و روابط انسانی برگرفته شده و متعلق به همگی مردمان ایرانی با هر گرایش قومی یا دینی است.

ابوریحان بیرونی از این جشن به عنوان یك جشن كهن یاد می‌كند و اضافه می‌كند كه این روز و ماه از دیرباز جشن زنان شوهردار بوده و همسران بر آنان بخشش می‌كرده‌اند. او همچنین نقل می‌كند كه در آن زمان این جشن را با نام «مردگیران» می‌شناخته‌اند، به این معنا كه زنان از مردان خود هدیه‌ای می‌گرفته‌اند.

امروزه تا آنجا كه این نگارنده آگاهی دارد، این جشن هنوز هم با نام «اسفندی» در بسیاری از نواحی مركزی ایران، همچون اقلید، كاشان و محلات برگزار می‌شود و زنان در این روز، برای خوشنودی ایزدبانوی پشتیبان باروری خود، آشی نیز می‌پزند كه بنام همین جشن، «آش اسفندی» نامیده می‌شود. این آیین در روستاهای پیرامون كاشان، همچون نَـشَـلج، اِستَـرك و نیاسر، در نخستین روز اسفندماه برگزار می‌شود.

جشن اسفندگان، یادمانی بسیار كهن از اسطوره‌های زایش و باروری است. با توجه به منابع موجود دانسته می‌شود كه اسفندگان در ایران باستان، نه روز زن به مفهوم مطلق و امروزی آن، بلكه روز گرامیداشت زمین بارور و همتای انسانی آن یعنی بانوان بوده است. به عبارت دیگر منظور از زن، همسر است و نه جنسیت آن. بیرونی نیز در نقل آیین‌های جشن، از زن به عنوان همسر یاد می‌كند و جنسیت زن را در نظر ندارد. آیین‌هایی نیز كه امروزه در بسیاری از نقاط دور و نزدیك میهن برگزار می‌شود، همگی در پیوند با روابط عاطفی و مهر‌آمیز همسران است و ارتباطی با جنسیت زنانه ندارد.

استاد جليل دوستخواه با نقل نظر شادروان استاد ابراهيم پورداوود مي‌نويسد:

در چندين دهه پيش از اين، به پيشنهاد استاد ِزنده يادم «ابراهيم پورداوود»، روز پنجم اسفند به عنوان روز پرستار شناخته شده بود و به طور رسمي برگزار مي شد و در اين روز، براي ارج گزاري خدمت ارزنده ي پرستاران، آيين هايي به اجرا در مي آمد که در آنها با پيشکش شاخه هاي گل بيدمشک (گل ويژه ي امشاسْپَند بانو اسپندارمذ در اسطوره هاي کهن)، پرستاران ميهنمان را مي نواختند.

استاد دکتر جلال خالق مطلق مي‌نويسد:

ابوريحان بيروني در کتاب آثارالباقيه که در سال 391 هجري تأليف کرده است، آنجا که درباره ي جشن هاي ايراني سخن مي گويد، از جشني نام مي برد که در روز اسفندارمذ در ماه اسفندارمذ، يعني در پنجم اسفند برگزار مي شد.

در ايران کهن، يک جشن بهاري زنان بوده که در آن روز زنان از آزادي بيشتري برخوردار بودند و بويژه دختران «دم بخت» به همسرگزيني تشويق مي شدند و از اين رو اين جشن را «مردگيران» مي ناميدند.

استاد دکتر رضا مرادي غياث آبادي در پاسخ پرسشي نوشته است:

جشن اسفندگان يا سپندارمذگان برابر است با پنجمين روز از ماه اسفند در همه گاهشماري‌هاي ايراني. در باره وجود دوگانگي‌ها بايد گفت که جشن‌ها و فاصله‌هاي ميان آنها در متون کهن ايراني داراي تعريف و اندازه‌هاي مشخصي است که به مانند دانه‌هاي يک زنجير در پيوستگي کامل با يکديگر هستند. تغيير جاي يکي از آنها، موجب گسست کل اين رشته خواهد شد.

چنانکه در منابع ايراني آمده است، جشن سده پس از 40 روز از شب يلدا يا چله، و پس از 100 روز از اول آبان قرار دارد. همچنين جشن سده، پيش از 25 روز از جشن اسفندگان است.

اين اندازه‌ها و فاصله‌هاي تعريف شده در متون و منابع کهن ايراني، تنها با گاهشماري ايراني با ماه‌هاي سي و يک روزه (مبدأ هجري خورشيدي فعلي) که بزرگترين دستاورد دانش گاهشماري در جهان است، مطابق است؛

از اين رو، زمان درست شب يلدا برابر با شامگاه 30 آذر، جشن سده در 10 بهمن و جشن اسفندگان در 5 اسفند است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسفندگان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/اسفندگان
جشن اسفندگان (سپندارمذگان) یا جشن مژده گیران یکی از جشن‌های ایرانی است که در روز ۵ اسفند برگزار می‌شود. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌است که ایرانیان …
‏۱ واژه اسفند و سپَندارمَذ – ‏۲ پیشینه – ‏۳ آیین‌ها – ‏۴ اختلاف در زمان برگزاری
تصاویر برای سپندارمذگانگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای سپندارمذگان
نتیجه تصویری برای سپندارمذگان
نتیجه تصویری برای سپندارمذگان
نتیجه تصویری برای سپندارمذگان
تصاویر بیشتر برای سپندارمذگان
روز عشاق: ولنتاین یا سپندارمذگان؟!! – پاسخ
www.rozanehonline.com/…و…/روز-عشاق-ولنتاین-یا-سپندارمذگان؟.html
۲۲ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. – ۲۵ بهمن ماه (ولنتاین) را به عشقمان تبریک بگوییم یا ۲۹ بهمن ماه (سپندارمذگان) را؟ تنها مدت کمی به اواخر بهمن ماه و اواسط ماه فوریه باقی مانده که روز عشق …
زمان حقیقی جشن سپندارمذگان (5 اسفند) …. :مهرمن :: Mehrman
mehrman.ir/main/369/بزرگترین-سوتی-تاریخی-بعضی-از-ایرانی-ها
زمان حقیقی جشن سپندارمذگان (۵ اسفند) …. نوشته شده توسط مهرمن. بهمن ۲۸. http://mehrman.ir/picup/images/75Sepandar_mehrman.jpg. با سلام به تمامی دوستان و …
سپندارمذگان – بیتوته
www.beytoote.com/art/negah-gozashte/day-iranian-romance.html
جشن سپندارمذگان یکی از جشن های ایرانی است که امروز ایرانیان آنرا در روز سپندارمذ پنجمین روز…
اس ام اس تبریک سپندارمذگان – بیتوته
www.beytoote.com/fun/sms/sms-greetings2-spndarmzgan.html
اس ام اس روز عشق , پیامک سپندار مذگان , جملاتی برای تبریک سپندارمذگان , تبریک سپندان مزگان , اس ام اس جدید تبریک سپندارمذگان , اس ام اس عاشقانه , هدیه …
سپندارمذگان یا ولنتاین؟! – عصر ایران
www.asriran.com › صفحه نخست › سیاسی
این روز سپندارمذگان یا اسفندارمذگان نام داشته است. فلسفه بزرگداشت این روز به عنوان “روز عشق” به این صورت بوده است که در ایران باستان هر ماه را 30 روز حساب می …
تاریخچه سپندارمذگان روز عشاق ایرانی
www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=430762
این روز “سپندارمذگان” یا “اسفندارمذگان” نام داشته است. فلسفه بزرگداشتن این روز به عنوان “روز عشق” به این صورت بوده است که در ایران باستان هر ماه را سی روز حساب …
سپندارمذگان، روز عشق ایرانیان باستان – آکا – آکاایران
www.akairan.com/maghalat-persia/maghalate-tarikhi/11879.html
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – روز عشق,روز محبت ایرانی,روز عشق ایرانیان باستان,تاریخ باستانی,ولنتاین ایران,سپندارمذگان,تاریخ ایران,تاریخچه روز عشق,معنای سپندارمذگان …
سپندارمذگان(روز عشق) – کوروش بزرگ
www.artin1387.blogfa.com/post-48.aspx
در سالشمار ما، ماه سي روز بوده و هر روز هم نامى داشته است. براى نمونه روز پنجم هر ماه به سپندارمذ نامور بوده كه در ماه اسفند اين روز را به نام زنان جشن مى گرفتند. (اوستا زن را …
جشن سپندارمذگان (اسفندگان)
www.irandeserts.com › … › جشنهای باستانی ایران
جشن اسفندگان (سپندارمذگان) یکی از جشن‌های ایرانی است که در روز ۵ اسفند برگزار می‌شود. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌است که ایرانیان باستان روز پنجم …
جشن سپندارمزگان (اسفندگان) – مهرمیهن
www.mehremihan.ir/iranian…/355-جشن-سپندارمزگان-(اسفندگان).html
جشن اسفندگان (سپندارمذگان) یکی از جشن‌های ایرانی است که امروز زرتشتیان آنرا در روز اسفند (سپندارمذ – پنجمین روز) از ماه اسفند (سپندارمذ) برابر با بیست و نهم …
sepandarmazgan.ir
www.sepandarmazgan.ir/
ترجمه این صفحه
سپندارمذگان · ایران زمین. نظرسنجی. شما چه روزی را به عنوان روز عشق جشن میگیرید ؟ سپندارمذگان ولنتاین هردو هیچکدام. نظرسنجی با SMS. برای شرکت در نظرسنجی، …
سپندارمذگان روز عشق ایرانی (سپنتا) – آسمونی – Asemooni.com
www.asemooni.com › فرهنگ › عاشقانه
۲۱ دی ۱۳۹۱ ه‍.ش. – شاید هنوز دیر نشده باشد که روز عشق را از 25 بهمن (Valentine) به 29 بهمن (سپندارمذگان ایرانیان باستان) منتقل کنیم. ملت ایران از جمله ملت هایی است …
ایران – سپندارمذگان روز عشاق ایرانی
soors.blogfa.com/post-12.aspx
سپندارمذگان روز عشاق ایرانی. = سپندارمذ نگهبان زمین است و از آنجا که زمین مانند زنان در زندگی انسان نقش باروری و باردهی دارد جشن اسفندگان برای گرامی داشت زنان …
29 بهمن روز سپندارمذگان ( شادی فراموش شده ایران باستان) مبارک
www.nalehayeasheghaneh.blogfa.com/post-47.aspx
صداي فاصله ها – 29 بهمن روز سپندارمذگان ( شادی فراموش شده ایران باستان) مبارک – در میان من و تو فاصله هاست. گاه می اندیشم ، می توانی تو به لبخندی این فاصله را …
داستان روز عشق ایرانیان – حکایه
hekayeh.blogfa.com/post-159.aspx
در ایران باستان، میان آریائیان روزی موسوم به روز عشق (سپندارمذگان یا … زرتشیان جشن سپندارمذ (سپندارمذگان – روز زن و روز زمین) را هرساله در پنجم اسفند ماه برگزار …
سپندارمذ چه روزی است؟! – سحرگاه امید
sahargaheomid.blogsky.com/1388/11/29/post-251/
هم اکنون در برخی جاها، به جای روز سپندارمذ (پنجم) از ماه سپندارمذ (اسفند)، روز بیست و نهم بهمن را روز جشن سپندارمذگان می‌دانند. در باره پرسش بخاطر وجود دوگانگی‌ها باید …
گذری بر تاریخچه جشن سپندارمذگان یا جشن زن ایرانی – سیمرغ
seemorgh.com › فرهنگ و هنر › تاریخ و تمدن › تاریخ و تمدن ایران
۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. – گذری بر تاریخچه جشن سپندارمذگان یا جشن زن ایرانی. بیست و نهم بهمن ماه جشن 4000 ساله سنپدارمذگان یا جشن زن ایرانی… طبق سالنامه زرتشتى، روز …
سپندارمذگان (پنجم اسفند روز عشق) – آشپزخانه
www.cookery.ir/pages/default.aspx?mode=article&id=119
جشن اسفندگان (سپندارمذگان): یکی از جشن‌های ایرانی است که در روز پنجم اسفند برگزار می‌شود. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌است که ایرانیان باستان روز پنجم …
سپندارمذگان چیست؟ – گُمانه – پایگاه گمانه دات کام
www.gomaneh.com › آموزش و توضیحات
۵ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. – سپندارمذگان چیست؟ آیا می‌توان آن را با مراسم ولنتاین یا عید عشق/عشاق مقایسه کرد؟
ولنتاین چیست؟ تاریخچه ولنتاین ، سپندارمذگان روز ولنتاین …
shahrvand-it.blogfa.com/…/ولنتاین-چیست-تاریخچه-ولنتاین-،-سپندار…
برای موفقيت من ميتوانم کافی است؟! ۩ – ولنتاین چیست؟ تاریخچه ولنتاین ، سپندارمذگان روز ولنتاین ایرانی – یاد گرفتم که : موفقیت به سوی ما نمی آید ما باید به سوی …
سپندارمذگان چيست؟ – تالارهاي گفتمان انجمن بانیان جوان
forum.banianejavan.ir › تالارهاي انجمن گفتگوي بانيان جوان › مناسبتها
۲۶ بهمن ۱۳۸۹ ه‍.ش. – سپندارمذگان” چیست؟ در ایران باستان، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد، که از بیست قرن پیش از میلاد، یعنی حدودا دوهزار سال پیش از تولد ولنتاین، …
روز سپندارمذگان را همچون ولنتاین بشناسیم – کجارو
kojaro.com/2016/2/14/117230/valentine-or-sepandarmat
۴ روز پیش – روز والنتین یا والنتاین، (روز عشاق و یا روز عشق‌ورزی) عیدی در روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌ماه و بعضی سال‌ها ۲۶ بهمن‌ماه) و در برخی فرهنگ‌ها روز ابراز عشق …
نگران من – ولنتاین چیست؟ تاریخچه ولنتاین ، سپندارمذگان …
www.worry30.blogfa.com/post-56.aspx
تاریخچه ولنتاین ، سپندارمذگان روز ولنتاین ایرانی. روز والنتاین (روز عشاق و یا روز عشق ورزی) مصادف با ۲۵ بهمن‌ماه (۱۴ فوریه) در بعضی فرهنگها روز ابراز عشق است.
دانشجویی های من – سپندارمذگان و ولنتاین
www.hhw.blogfa.com/page/sepandarmazgan_and_valentine.aspx
دانشجویی های من – سپندارمذگان و ولنتاین – بنده یک شاعر صاحب هنر از هر حیثم ………. عربی نام بزرگم، بود اسمم میثم.
فال سپندارمذگان در کافه‌بازار برای اندروید · کافه بازار …
https://cafebazaar.ir/app/com.example.valentinefal/?l=fa
میخوای بدونی عشقت چقدر دوست داره؟ تو بیشتر دوسش داری یا اون؟ با این برنامه میتونید درصد عشق همو تست کنید . همچنین براتون پیشگویی می کنیم نام همسر آیندتون …
اس ام اس عاشقانه روز سپندارمذگان – نمناک
namnak.com/26937-اس-ام-اس-روز-سپندارمذگان.html
با نزدیک شدن به 29 بهمن ماه روز سپندارمذگان و عشاق ایرانی مجموعه ای از جدیدترین اس ام اس های عاشقانه این روز را آماده کرده ایم که می توانید آنها را به عشقتان هدیه کنید.
وقتی «سپندارمذگان» فراموش می‌شود و «ولنتاین» گرامی …
www.tabnak.ir › صفحه نخست › اجتماعي
۲۵ بهمن ۱۳۸۸ ه‍.ش. – این کارشناس مسائل فرهنگی و ملی کشور در ادامه یادداشت خود با اشاره به پیشینه غنی و عمیق ایرانی و سپندارمذگان (آیین کهن ایرانیان) آورده است:.
سیاه نور – ولنتاین چیست؟ تاریخچه ولنتاین ، سپندارمذگان …
www.jacob.ir/extrapage/valentine
این روز سپندارمذگان یا «اسفندارمذگان» نام داشته است. سپندارمذگان جشن زمین و گرامی داشت عشق است که هر دو در کنار هم معنا پیدا می‌‌کردند. در این روز زنان به شوهران خود …
اس ام اس سپندارمذگان – میدا اس ام اس
sms.mida-co.ir/sms/158/اس-ام-اس-سپندارمذگان-
پیامک مخصوص روز سپندارمذگان. مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان هر دوبهانه اند برای اینکه به تو بگویم . . . . بی بهانه دوستت دارم سپندار مذگان روز دلباختگان ایرانی …
…coocoolico… – تاریخچه سپندارمذگان (روز عشق ایرانیان) و اس …
coocoolico.blogfa.com/post/91
تاریخچه سپندارمذگان (روز عشق ایرانیان) و اس ام اس تبریک سپندارمذگان. حدود دو هزار سال پیش از تولد ولنتاین در میان آریاییان روزی به نام روز عشق (سپندارمذگان یا …
سپندارمذگان روز عشق ایرانی و روز گرامیداشت زن مبارک باد.
www.aparat.com/…/سپندارمذگان_روز_عشق_ایرانی_و_روز_گرامیداشت_…
۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. – خیلی قشنگه خودم درستش کردم مطمعنم خوشتون میاد تقدیم به کسایی که دوسشون دارمو خودشون از همه بهتر میدونن کین و تمامی دوستای گلم. آهنگ عشق …
تاریخچه پیدایش جشن سپندارمذگان روز زن و عشق در ایران …
www.cooldownload.ir/espandgan-womens-day-in-ancient-persia.html
تاریخچه پیدایش و شکل گیری جشن سپندارمذگان 29 بهمن 5 اسپند ماه روز عشق و بزرگداشت زن در ایران باستان اسپندگان گات های زرتشت آیین های ایرانی همزمانی با …
سپندارمذگان روز عشق ایرانی‏ – به سیستم وارد شوید – Facebook
https://fa-ir.facebook.com/sapandarmazgan/
سپندارمذگان روز عشق ایرانی . ۴۱۲ پسند · ۲ نفر درباره این صبحت می‌کنند . انجمن‏
#سپندارمذگان hashtag on Twitter
https://twitter.com/hashtag/سپندارمذگان
See Tweets about #سپندارمذگان on Twitter. See what people are saying and join the conversation.
جشن های ملی،هفت سین،جشن مهرگان،جشن سده،جشن تیرگان …
www.mehriran.ir/pages/jashn.htm
جشن های ملی،هفت سین،جشن مهرگان،جشن سده،جشن تیرگان،اسفندگان، سپندارمذ،سپندارمذگان،جشن تیرگان، جشن امردادگان، چهارشنبه سوری،هفت قلم،سفره هفت سین، …
اس ام اس و پیامک تبریک روز سپندارمذگان 5 اسفند 1393
www.doostiha.ir/1393/…/اس-ام-اس-و-پیامک-تبریک-روز-سپندارمذگان.ht…
۴ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – زیباترین اس ام اس و پیامک های تبریک روز سپندارمذگان 5 اسفند 1393 جملات زیبا و عاشقانه به مناسبت تبریک سالروز ولنتاین ایرانی واسه روز …
Instagram photos for tag #سپندارمذگان | Iconosquare
iconosquare.com/tag/سپندارمذگان
Browse all Instagram photos tagged with #سپندارمذگان. View likes and comments.
جشن سپندارمذگان پیشاپیش بر شما فرخنده باد – کَهنه ، ای …
kohandyar.persianblog.ir/post/184/
سپندارمذ در عالم معنوی مظهر محبت و بردباری و تواضع اهورامزدا (خداوند) است و در جهان مادی و جسمانی فرشته ای است موکل بر زمین ، و به این مناسبت آن را مونث دانسته و دختر …
سپندارمذگان روز عشاق ایرانی – شاهزاده ساسانی
shahzade-sasani.persianblog.ir/post/114/
این روز «سپندارمذگان» یا «اسفندارمذگان» نام داشته است. … است، روز چهارم شهریور یعنی «شاهی و فرمانروایی آرمانی» که خاص خداوند است و روز پنجم «سپندارمذ» بوده است.
آداب ايراني – سپندارمذگان روز عشاق ایرانی
persianetiquettes.blogfa.com/post-28.aspx
سپندارمذ نام ملی زمین است، یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. این روز در سالنمای کنونی ایرانی برابر است با بیست و نهم بهمن ماه (سه روز پس از والنتاین فرنگی!) این روز …
۲۹ بهمن ماه (سپندارمذگان) – همازور
hamazoor.com › … › مقاله هاي ديني – فرهنگي › فرهنگي – سنتي
۲۹ بهمن ماه (سپندارمذگان) روز عشق ايراني منوچهر ارغوانی – چند سالی است که ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) روز ولنتاین و خرید گل و عروسک ، شکلات و … در کشورمان باب شده است .
Dell Neveshteh – تاریخچه ولنتاین ، سپندارمذگان روز …
azadeh-yass.blogfa.com/post-18.aspx
تاریخچه ولنتاین ، سپندارمذگان روز ولنتاین ایرانی. روز والنتاین (روز عشاق و یا روز عشق ورزی) مصادف با ۲۵ بهمن‌ماه (۱۴ فوریه) در بعضی فرهنگها روز ابراز عشق است.
روز سپندارمذگان – زیباکده
www.zibakade.com › تبادل نظر آزاد › مناسبت ها
روز سپندارمذگان اگر قرار است دنیا دهکده جهانی شود با یک فرهنگ جهانی، چرا ما از فرهنگ غنی و با اصالت ایرانی جا بمانیم، پس دیگر نگویید سپندارمذگان با ولنتاین …
سپندارمذگان – مهراد لبخند زیبای خدا
mehrad-maleki.niniweblog.com/post/95/سپندارمذگان.html
سپندارمذگان – شرح حال شازده مهراد. … موسوم به روز عشق (سپندارمذگان یا اسفندارمذگان) بوده است. این روز در تقویم زرتشتی مصادف است با پنجم اسفند ماه و در تقویم جدید …
روز عشق ایرانیان ، سپندارمذگان – سـه علی سـه
3ali3.com/1391/11/29/روز-عشق-ایرانیان-،-سپندارمذگان/
۲۹ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. – تاریخچه سپندارمذگان (روز عشق ایرانیان) و اس ام اس تبریک سپندارمذگان.
سپندارمذگان | عکس نوشته تبریک سپندارمذگان – فتوکده
photokade.com/عکس-سپندارمذگان-روز-عشق-ایران/
۲ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – عکس سپندارمذگان روز عشق ایران,عکس تبریک سپندارمذگان روز عشق,عکس نوشته سپندارمذگان,پیام تبریک سپندارمذگان,متن تبریک روز عشق …
سپندارمذگان یا اسفندگان روز مهر ایرانی
sepandarmazgan.blogfa.com/
سپندارمذگان یا اسفندگان روز مهر ایرانی – پنجم اسفندماه، روز مهر و مهرورزی به آفریننده و آفرینش؛ روز مهر و سپاس به زن و زمین؛ روز مهر ایرانیان.
اس ام اس های سپندارمذگان – تالاب
www.talab.ir/sms/congratulations/sms-spndarmzgan.html
برای سپاس تمام مهربانیهایت روز سپندارمذگان را برگزیدم تا بگویم برای تمام شادیهایی که با حضورت در قلبم من هدیه کردی سپاسگذارم روز عشاق ایرانی م.
سپندارمذگان !!! به پاسداشت آیین ایرانی !!! نه والنتین غربی …
danesherouz.persianblog.ir/post/42/
سپندارمذگان !!! به پاسداشت آیین ایرانی !!! نه والنتین غربی !!! روز بزرگداشت عشق،روز باستانی ما آریایی ها که قدمتی فراتر از 7000 سال دارد. سپندارمذگان خجسته باد.
تاریخ واقعی ولنتاین 94|تاریخ روز سپندارمذگان 94 – مجله …
www.nazbahar.com/post/date-spndarmzgan-valentine-day-93
۴ روز پیش – تاریخ ولنتاین 93 تاریخ دقیق ولنتاین 1393 تاریخ ولنتاین امسال 93 تاریخ شمسی ولنتاین 2015 تاریخ سپندارمذگان 93 تاریخ روز عشاق 1393 …
به راستی سپندارمذگان چه روزی است ؟ – کلوب
www.cloob.com/u/29mehrman/5711173
۱ اسفند ۱۳۸۸ ه‍.ش. – به راستی سپندارمذگان چه روزی است ؟؟؟ ♥سپندارمذگان♥ ********** شاید اکثر دوستان می داند داستان سپندارمذگان چیست ! پنجمین روز از ماه اسفند روزی …
“تئوری های عشق” بهترین هدیه ی روز سپندارمذگان و ولنتاین …
g5g5.ir/news/valentine/
[vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px”][vc_column_text]”تئوری های عشق” بهترین هدیه ی روز سپندارمذگان و …
سپندارمذگان – ایران سرزمین عاشقان
smiz.persianblog.ir/tag/سپندارمذگان
والنتین جایگزینی بی رحم برای سپندارمذگان. روز والنتین یا والنتاین، (روز عشاق و یا روز عشق‌ورزی) عیدی در روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌ماه و بعضی سال‌ها ۲۶ بهمن‌ماه) و در …
فوتوبلاگ محمد یوسفی – ولنتاین یا سپندارمذگان
lotos-photo.blogfa.com/post-51.aspx
فوتوبلاگ محمد یوسفی – ولنتاین یا سپندارمذگان – عشق دُردانه است ومن غواص ودریامیکده * سر فرو بردم درآنجا تا کجا سر برکنم.
تاریخچه ولنتاین | تاریخچه سپندارمذگان در ایران – جزقل
jezghel.com/tourism/history-and-civilization/valentine-history
تاریخچه ولنتاین,تاریخچه ولنتاین,تاریخچه ولنتاین در ایران,هدیه ولنتاین,تاریخچه سپندارمذگان,هدیه روز ولنتاین,ولنتاین,روز ولنتاین,ولنتاین چیست,
آب زنید دل را – جشن سپندارمذگان
negahenik.blogfa.com/post/11
جشن سپندارمذگان. جشن سپندارمذ گان ( اسفندگان ). باز هم در حال و هوای خوش جشن « اسپندارمذگان » یا « جشن اسفندگان » و مناسبت زیبایی این جشن کهن ایرانی در ماه …
روز عشق روز سپندارمذگان یا روز ولنتاین؟ – سخناني از …
www.achy.blogfa.com/post-28.aspx
روز عشق روز سپندارمذگان(29 بهمن) بر شما مبارک باد. تصمیم گرفتم در مورد روز عشق ونظرات افراد در مورد تحریم ولنتاین براتون نوضیح بدم … از روز ولنتاین که …
تاریخچه ولنتاین (سپندارمذگان) – بولور
www.booloor.com/know/تاریخچه-ولنتاین-سپندارمذگان.html
تاریخچه ولنتاین (سپندارمذگان) روز ولنتاین تنها مدت کمی به اواخر بهمن ماه و اواسط ماه فوریه باقی مانده که روز عشق فرنگی ولنتاین و روز عشق ایران باستان.
جشن سپندارمزگان (سپندارمذگان) یا والنتاین؟ – تاریخ ایران …
ariapars.persianblog.ir/post/82
سپنته آرمئیتی (سپندارمذ) یا اسفند امروزی ، نام چهارمین امشاسپند و نام پنجمین روز هر ماه است که در جهان مادی نگهبان زمین می باشد. سپنته آرمئیتی ، فروزه ای است با …
سپندارمذگان – نوشتۀ استاد ابراهیم پورداوود – ایران‌بوم
www.iranboom.ir › جشن‌ها و گردهمایی‌ها › اسفندگان روز مهر ایرانی
در میان جشنهای بزرگ ایران باستان، سپندارمذگان جشنی است در پنجمین روز سپندارمذ( اسفند) ماه. همین روز شایسته و برازنده است كه جشن پرستاران میهن ما باشد.
اس ام اس تبریک روز عشق و سپندارمذگان – آکا | ایرانیان1
iranian1.ir/?p=21268
اس ام اس تبریک روز عشق و سپندارمذگان – آکا. فوریه 10, 2016 خبرخوان های آکاایران. روز عشق و سپندارمذگان آکایران :به مناسبت نزدیک شدن به روز عشق در فرهنگ غرب …
سپندارمذگان (روز عشق ایرانی) – نمایش محتوای تولیدات ویژه …
bojnourd.irib.ir/-/سپندارمذگان-روز-عشق-ایرانی
در ایران باستان، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد!، که از بیست قرن پیش از میلاد، روزی موسوم به روز عشق بوده است! جالب است بدانید که این روز در تقویم جدید ایرانی …
اس ام اس ولنتاین و سپندارمذگان روز عشق ایرانی
www.mihanfal.com › اس ام اس
۱۹ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – اس ام اس ولنتاین و سپندارمذگان روز عشق ایرانی. میدونی آدما بین الف تا ی قرار دارند. بعضی ها مثل ” ب ” برات میمیرند، مثل ” د ” دوستت دارند، مثل ” ع …
جدید ترین پیامک های روز سپندارمذگان – دوستانه | اس ام اس …
sms.dostaneh.com/358/جدید-ترین-پیامک-های-روز-سپندارمذگان.html
میدونی سپندار مذگان یعنی چی ؟ یعنی اینکه یادمون باشه یه عاشق واقعی باید فقط به یه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه . . . . . . سپندارمذگان خجست.
آیین‌های کهن جشن سپندارمذگان – ساسانیان
sassanids.com/آیین-های-کهن-جشن-سپندارمذگان/
در روزگار باستان در تقارن اسفند روز از اسفند ماه هر سال، «جشن سپندارمذگان»، «جشن مزدگیران» یا «جشن مژده‌گیران» برگزار می شد. ایرانیان باستان مردمانی بودند که در …
روز سپندارمذگان را همچون ولنتاین بشناسیم | خرید اینترنتی …
www.rahbal.ir/روز-سپندارمذگان-را-همچون-ولنتاین-بشنا/
روز سپندارمذگان را همچون ولنتاین بشناسیم | اتفاقات و حوادث مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود ایرانیان هر چه بیشتر نسبت به فرهنگ ملی.
اس ام اس روز سپندارمذگان روز عشق ایران – اس ام اس برای من
sms4i.ir/1391/11/29/اس-ام-اس-روز-سپندارمذگان-روز-عشق-ایران/
اس ام اس روز سپندارمذگان روز عشق ایران. www.sms4i.ir. مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان هر دوبهانه اند برای اینکه به تو بگویم . . . . بی بهانه دوستت دارم. www.sms4i.
ایران من کو ؟ – بخدا قسم سپندارمذگان و ولنتاین قابل قیاس …
www.alireza-oxy.blogfa.com/post-13.aspx
سپندارمذگان. در ايران باستان، نه چون روميان از سه قرن پس از ميلاد، كه از بيست قرن پيش از ميلاد، روزي موسوم به روز عشق بوده است! اين روز “سپندار مذگان” يا “اسفندار …
اس ام اس تبریک سپندارمذگان
www.bikalak.com/sms/sepandarmazgan.html
اس ام اس جدید تبریک سپندارمذگان می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی …
جشن باستانی سپندارمذگان بر شما دوستان گرامی فرخنده باد …
ویدیو برای سپندارمذگان▶ 1:16
https://www.youtube.com/watch?v=NfZ0hN8eoDA
۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – بارگذاری توسطPooya Jahangiri
پنجم اسفند ماه یا بیست و نهم بهمن روز سپندارمذگان (روز عشاق ایرانی) در این روز مردان به همسران خود هدیه می‌دادند.
سرزمین کوروش بزرگ – آیین های سپندارمذگان
voiceofpersianboy.blogfa.com/tag/آیین-های-سپندارمذگان
روز سپندارمذگان یکی از جشن‌های ایرانی است که ایرانیان آن را در. بیست و نهم بهمن ماه برگزار می کنند. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌ است که ایرانیان باستان این …
درباره سپندارمذگان (روز عشق و مهر ايرانی ) – عشق من و تو – خانه
jojo1961.persianblog.ir/post/902/
درباره سپندارمذگان (روز عشق و مهر ايرانی ). ” سپنته آرمئیتی” که چهارمین امشاسپند در دین زرتشت است، که در پهلوی “سپندازمذ” گفته شده که به معنی فروتنی است.
اس ام اس تبریک سپندارمذگان کارت پستال های تبریک روز …
lorpatough.rozblog.com/new-photo-and-sms-for-iranian-love-day-and-ir…
عکس و متن های زیبا برای تبریک سپندارمذگان روز عشق ایرانی. متن های عاشقانه زیبا و عکس های جدید برای تبریک روز عشق ایرانی 93. اس ام اس های زیبا برای تبریک …
هدیه برای روز سپندارمذگان و ولنتاین ( روز عشق ) – پارکر لطیفی
parkerlatifi.com/…/هدیه-برای-روز-سپندارمذگان-و-ولنتاین-(-روز-عشق-)
29 بهمن ماه روز سپندارمذگان و همچنین 25 بهمن ماه روز ولنتاین , هر دو از مناسبت‌های هستند که در سراسر جهان طرفداران خودشان را دارند. چراکه عشق و دوست داشتن موهبتی الهی …
عکس های تبریک روز سپندارمذگان – جذاب
www.jazzaab.ir/news_detail_10528.html
عکس های تبریک روز سپندارمذگان … جشن اسپندگان (اسفندگان، سپندارمذگان) یکی از جشن‌های ایرانی است که در روز ۲۹ بهمن برگزار می‌شود. … عکسهای روز سپندارمذگان.
دختر یخی – : سپندارمذگان خجسته باد :
www.avinarm25.blogfa.com/post-141.aspx
سپندارمذگان. ایران باستان، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد،. که از بیست قرن پیش از میلاد، روزی موسوم به. روز عشق بوده است. در تقویم جدید ایرانی دقیقا مصادف …
اس ام اس سپندارمذگان 93 – فان پاتوق
www.funpatogh.com/اس-ام-اس-سپندارمذگان-93.html
اس ام اس سپندارمذگان 93. اس ام اس سپندارمذگان. مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان. هر دوبهانه اند برای اینکه به تو بگویم . . . . بی بهانه دوستت دارم. اس ام اس سپندارمذگان.
اس ام اس سپندارمذگان – فان20|پست های فیسبوکی,اس ام اس …
www.fun20.ir/cat/152/اس-ام-اس-سپندارمذگان.html
برچسب ها: کارت پستال سپندارمذگان تصاویر روز سپندارمذگان روز سپندارمذگان جدیدترین کارت پستال های سپندارمذگان کارت های روز سپندارمذگان خرید کارت …
تاریخچه سپندارمذگان روز گسترش مهر و محبت – ری ایران
www.reiran.com/News/print/281/
تاریخچه سپندارمذگان روز گسترش مهر و محبت. در این مقاله فقط در مورد تاریخ دقیق سپندارمذگان توضیحاتی داده میشود و پیرو مطلب ارسالی از همکار نازنینمون هست.
سپندارمذگان « سانگ سرا | موسیقی بی کلام آرامش بخش
songsara.net/tag/سپندارمذگان
این نوشته توسط HAM!D در تاریخ اسفند ۴ام, ۱۳۹۱ در Various Artists, برترین آلبوم های بی کلام, برترین های سانگ سرا, دیگر ملت ها, گیتار, موسیقی آرام و ملایم منتشر …
سپندارمذگان را پاس داریم ، ولنتاین را فراموش کنیم | عصرعلم
www.asreelm.com/esfandegan/
۱۷ بهمن ۱۳۹۰ ه‍.ش. – این روز سپندارمذگان یا اسفندارمذگان نام داشته است. فلسفه بزرگداشت این روز به عنوان “روز عشق” به این صورت بوده است که در ایران باستان هر ماه را …
تاریخ دقیق روز ولنتاین 2014 و سپندارمذگان 92
www.amazing.ir/…/the-exact-date-on-valentines-day-2014-and-spndarm…
تاریخ دقیق روز ولنتاین ۲۰۱۴ و سپندارمذگان ۹۲. تاریخ ولنتاین 2014,عکس های ولنتاین 2014,زمان شروع ولنتاین 2014 ,روز ولنتاین …
روز سپندارمذگان مبارک – published by Ahura Mazda on day …
www.erepublik.com/en/article/-1-2373334/1/20
سلام به همه ی دوستان و هموطنان ایرانی همونطور که میدونید فقط چند روز دیگه با روز سپندارمذگان فاصله داریم از اونجایی که خودم زرتشتی هستم دیدم بد نیست یه …
اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی (1) – پرشین وی
www.persianv.com/tanz/view/039069.php
۶ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی. می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای …
تاریخچه سپندارمذگان | جالب
jaaleb.ir/content/تاریخچه-سپندارمذگان
سپندارمذگان جشن زمین و گرامی داشت عشق است که هر دو در کنار هم معنا پیدا می‌کردند. در این روز زنان به شوهران خود با محبت هدیه می‌دادند. مردان نیز زنان و دختران را بر تخت …
بیایید آریایی بمانیم – سپندارمذگان یا ولنتاین
ney-tarikh.blogfa.com/tag/سپندارمذگان-یا-ولنتاین
بیایید آریایی بمانیم – سپندارمذگان یا ولنتاین – خاک نیشابور را نازم که از هر خشت آن شاعری خیزد توانا یا هنرمندی به نام – بیایید آریایی بمانیم.
عکس نوشته و کارت پستال متن تبریک سپندارمذگان 29 بهمن …
download2016movie.ir/…/عکس-نوشته-و-کارت-پستال-متن-تبریک-س…
۲ روز پیش – سپندارمذ به معنای فروتنی لقب ملی زمین است و زمین نماد عشق؛ چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می‌ورزد، زشت و زیبا را به یک چشم می‌نگرد و …
سپندارمذگان(ولنتاین ایرانی) | تودی – اس ام اس ولنتاین 2016
downloadkadeirani.yudi.ir/page-506331.html
روز ولنتاین ایرانی ولنتاین در ایران روز ولنتاین ایرانی نماد عشق در ایران جشن سپندارمذگان تبریک ولنتاین ایرانی سپندارمذگان اسفندارمذگان.تنها مدت کمی به اواخر …
سپندارمذگان، روز عشق ایرانیان – عاشقانه ها
www.asheghaneha.ir/سپندارمذگان-روز-عشق-ایرانیان/
۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – حدود دو هزار سال پیش از تولد ولنتاین در میان آریاییان روزی به نام روز عشق (سپندارمذگان یا اسفندارمذگان) مرسوم بوده است. این روز در تقویم زرتشتی …
سپندارمذگان – اس ام اس عاشقانه
hotsms.ir/cat/مناسبتی-ملی/سپندارمذگان
x; دهه فجر · روز خلیج فارس · روز پاسدار · سپندارمذگان · سیزده بدر · شب یلدا · عید نوروز · چهار شنبه سوری · میلاد ائمه … صفحه اصلی / اس ام اس سپندارمذگان. برای این …
اس ام اس جدید 93 – پیامک تبریک روز روز سپندارمذگان
www.shadihaa.blogfa.com/tag/پیامک-تبریک-روز-روز-سپندارمذگان
اس ام اس جدید 93 – پیامک تبریک روز روز سپندارمذگان – اس ام اس-جدیدترین اس ام اس های روز,گلچینی از بهترین اس ام اس های 93:اس ام اس دلتنگی,اس ام اس تنهایی.
اس ام اس تبریک سپندارمذگان 94 – زیتونی
zeytooni.com/1394/11/27/اس-ام-اس-تبریک-سپندارمذگان-94/
۲ روز پیش – اس ام اس تبریک سپندارمذگان 94 اس ام اس, اس ام اس تبریک سپندارمذگان, اس ام اس جدید سپندارمذگان, اس ام اس سپندارمذگان, اس سپندارمذگان, اسمس …
سپندارمذگان مبارک – من ، کوه ، تنهايی
hmdhesari.persianblog.ir/post/41/
سپندارمذگان مبارک نویسنده: حامد حصاری – سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۸٥. اینک زمین را می‌ستاییم؛. زمینی که ما را در بر گرفته است. ای اََهوره‌مَزدا ! زنان را می ستاییم. زنانی را که …
سپندارمذگان – آفتاب
www.aftabir.com/articles/view/art_culture/cultural…/سپندارمذگان
۲۹ بهمن ۱۳۸۸ ه‍.ش. – جشن سپندارمذگان یکی از جشن های ایرانی است که امروز ایرانیان آنرا در روز سپندارمذ پنجمین روز از ماه سپندارمذ اسفند برگزار می کنند ابوریحان …
تاریخ روز ولنتاین سال 94 روز سپندارمذگان سال 1394 – 2016 …
www.falkadeh.ir/تاریخ-روز-ولنتاین-سال-94-روز-سپندارمذگان-سال-139…
۱۹ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – چند سالی است که ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) روز ولنتاین و خرید گل و عروسک، شکلات و … در کشورمان باب شده است. اکثر جوان ها بدون اطلاع از اینکه اصلا…
باستان شناسی – سپندارمذگان یا ولنتاین؟؟؟؟
www.avesta2.blogfa.com/post-5.aspx
این در حالی است که پیشینه تاریخی ولنتاین، تنها به حدود 1700سال پیش باز می‌گردد، در حالی که آیینی بسیار قدیم‌تر و با شکوه‌تر با نام «سپندارمذگان»، یا …
اس ام اس سپندارمذگان
shapir.ir/?p=412641
اس ام اس سپندارمذگان. مجموعه: اس ام اس های جالب. اخبار،سرگرمی,آشپزی,مد,روانشناسی,اینترنت. اس ام اس سپندارمذگان. مهم نیست ولنتاین یا سپندار مذگان. هر دوبهانه اند برای …
گنیما – جشن ولنتاین یا سپندارمذگان
n-fallah.blogfa.com/post-152.aspx
۲۹ بهمـن مـاه “سپندارمذگــــــان” را به عشقمـــــان تبــــــریک بگوییـــــــم؟ سال هـــا دل طلب جـام جـم از مـا می کـــرد و انچـه خـــود داشت زبیگانـه تمنــا می کـــرد. چند سالـی است …

دیدگاهتان را بنویسید