دعا …

ميگن سه موقع دعا برآورده ميشه

يکي وقت غروب

يکي زير بارون

يکيم وقتي دلي ميشکنه

من وقت غروب زير بارون با دلي شکسته دعا کردم خدايا هيچ دلي نشکنه

تا حالا دل تنگ کسي شدي؟

اصلا ميدوني دلتنگي چيه؟

اونم از بدترين نوعش؟

بزرگترين دلتنگي اينه که بدوني اوني که دوسش داري نميتونه پيشت بمونه

اينه که بدوني يه روزي از کسي که دوسش داري بايد جدا بشي چه بخواي چه نخواي

هيچکس نـفهميـــــد که « زلـيخـــــــا » مــَـــــــــرد ­ بـود

ميــــداني چــــــــــــرا ­ ؟؟؟

مـــــردانـــگي ­ ميــخواهـــــد!

مــــــــاندن ، پــاي عشــــــقي که مـُـــدام تـو را پـــس ميــــزنــد

هــمــديــگــر را فــرامــوش نـکنـيـم

شــايد ســالـهـا بـعـد در گــذر جــاده هــا

بـي تفـــاوت از کـنــار هــم بگــذريــم

و بــگويـيـم آن غــربـيـه چـقـدر شــبيـه خـاطـراتـم بود

خــدايا ؟

کــمــي بــيـا جــلــوتــــر

مــي خــواهـــمـــ در گوشــت چــيــزي بــگــويم

ايـن يـک اعــتـرافــــــ اســت

مــن بــي او دوامــ نــمي آورم

حــتــي تــا صــبح فـــردا

خيلــــي وقــــتا بهــم ميگن :چرا ميخنــــدي بگو ما هــــم بخنـــديم

اما هرگــــز نگفتــن:چرا غصــــه ميخوري بگـــو ماهــم بخــوريم

خــــوشبخـــت تـــــرين آدم هــــا ؛

اونــــايـــي هستــــن کــــه ايـــن جمـــله رو ميشنـــوند

عيــــــب نــــداره،

با هـــــم درستـــــش ميکنيــــم

دیدگاهتان را بنویسید