دوستی حیوانات

دوستی با حیوان ها

دوستی حیوانات با یکدیگر، انسان که خود را اشرف مخلوقات می نامد، به اندیشه وا می دارد. گاه در شگفت می مانیم که چرا این گونه های زیبا را وحشی تلقی می کنیم. موجوداتی که هرگز دروغ نمی گویند، ریا نمی کنند و هیچ نیرنگی در کارشان نیست و تنها کارهایشان از روی غریزه است.

دوستی با حیوان ها
دوستی با حیوان ها
دوستی با حیوان ها
دوستی با حیوان ها

دیدگاهتان را بنویسید