روزدرخت کاری!!!

امروز 15 اسفند روز درخت کاری است و در صبح روز درخت کاری در شهرستان نجف اباد  بریدن ده ها درخت بین 50-70 ساله بخاطر  شهرسازی  اتفاق افتاد.

چه کسی  مسوول است!!!اطلاع رسانی کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید