رویاها وآرزوها!!!

در پس روزگار

رویاهاما را باخود می برد

ومژده ی سفررا باخود می آورد

مادرحال گذراندن عُمرمان هستیم

و دل به رویاها و آرزوها بستیم.

چمدانمان را به تقدیرسپُردیم

دل خودرا به دریا زدیم

وآرزوی سفر را به پینه ی خود مالیدیم

امّا توفان رویا و آرزوها ما را غرق خود کرد

و چمدانمان را به دل باد سپُرد.

ما عُمری را گذرانده ایم

و آرزوی سفر را در ذهن خود پروراندیم

دفترمان را با رویاهایمان سیاه کردیم

و به امید اینکه روزی اسیر رویاها و آرزوها نشویم

چشم خود را باز گذاشتیم

امّا حیف از توفان رویاها و آرزوها که ما را غرق خود کرد

و چمدانمان را باخود بُرد.

چکامه ای از منوچهر شریعتی

دیدگاهتان را بنویسید