***** مادر

آسمان

را گفتم

می‌توانی آیا

بهر یک لحظه‌ی خیلی کوتاه

روح مادر گردی

صاحب رفعت دیگر گردی

گفت نی‌نی هرگز

من برای این‌کار

کهکشان کم دارم

نوریان کم دارم

مه و خورشید به پهنای زمان کم دارم

خاک

را پرسیدم

می‌توانی آیا

دل مادر گردی

آسمانی شوی وخرمن اختر گردی

گفت نی‌نی هرگز

من برای این کار

بوستان کم دارم

در دلم گنج نهان کم دارم

این جهان را گفتم

هستی کون ومکان را گفتم

می‌توانی آیا

لفظ مادر گردی

همه‌ی رفعت را

همه‌ی عزت را

همه‌ی شوکت را

بهر یک ثانیه بستر گردی

گفت نی‌نی هرگز

من برای این‌کار

آسمان کم دارم

اختران کم دارم

رفعت و شوکت و شأن کم دارم

عزت و نام و نشان کم دارم

آنجهان را گفتم

می‌توانی آیا

لحظه‌یی دامن مادر باشی

مهد رحمت شوی و سخت معطر باشی

گفت نی‌نی هرگز

من برای‌ این‌کار

باغ رنگین جنان کم دارم

آن چه در سینه‌ی مادر بود آن کم دارم

روی کردم با بحر

گفتم او را آیا

می‌شود این که به یک لحظه‌ی خیلی کوتاه

پای تا سر همه مادر گردی

عشق را موج شوی

مهر را مهر درخشان شده در اوج شوی

گفت نی‌نی هرگز

من برای این‌کار

بیکران بودن را

بیکران کم دارم

ناقص و محدودم

بهر این‌کار بزرگ

قطره‌یی بیش نیم

طاقت و تاب و توان کم دارم

صبحدم را گفتم

می‌توانی آیا

لب مادر گردی

عسل و قند بریزد از تو

لحظه‌ی حرف زدن

جان شوی، عشق شوی، مهر شوی، زر گردی

گفت نی‌نی هرگز

گل لبخند که روید ز لبان مادر

به بهار دگری نتوان یافت

در بهشت دگری نتوان جست

من از ان آب حیات

من از ان لذت جان

که بود خنده‌ی او چشمه‌ی آن

من از آن محرومم

خنده‌ی من خالیست

زان سپیده که دمد از افق خنده‌ی او

خنده‌ی او روح است

خنده‌ی او جان است

جان روزم من اگر، لذت جان کم دارم

روح نورم من اگر، روح و روان کم دارم

کردم از علم سؤال

می‌توانی آیا

معنی مادر را

بهر من شرح دهی

گفت نی‌نی هرگز

من برای این‌کار

منطق و فلسفه و عقل و زبان کم دارم

قدرت شرح و بیان کم دارم

در پی عشق شدم

تا درآئینه‌ی او چهره‌ی مادر بینم

دیدم او مادر بود

دیدم او در دل عطر

دیدم او در تن گل

دیدم او در دم جانپرور مشکین نسیم

دیدم او در پرش نبض سحر

دیدم او در تپش قلب چمن

دیدم او لحظه‌ی روئیدن باغ

از دل سبزترین فصل بهار

لحظه‌ی پر زدن پروانه

در چمنزار دل انگیزترین زیبایی

بلکه او درهمه‌ی زیبایی

بلکه او درهمه‌ی عالم خوبی، همه‌ی رعنایی

همه جا پیدا بود

همه جا پیدا بود

دیدگاهتان را بنویسید