مشاهده نور عجیب در آسمان

دود حاصل از این استوانه درحال گسترش حدود نیمی از آسمان را فرا گرفت. این رویداد تا پاسی از شب فکر ما را تحت تاثیر خود داشت تا این که خیلی زود این خبر بر روی برخی خبر گذاری های غیر رسمی بازتاب پیدا کرد. برخی آن را به آزمایش موشک قاره پیمای جدید روسیه نسبت می دهند و برخی گزارش تارنمای ناسا را مرجع قرار داده که دلیل این رویداد را گریز یک ماهواره مخابراتی از تشعشعات خورشیدی بیان کرده است. چیزی که مشخص است این رویداد در بسیاری از نقاط کشور و حتی همسایگان شمالی ما دیده شده و فیلم ها و عکس های بسیار زیادی از این حادثه شکار شده و ماهیت این رویداد  هنوز به طور رسمی مشخص نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید