Tag: گرمابه تاریخی اخوت

بازدید عمومی از گرمابه تاریخی اخوت (باغ شاه) نجف آباد

پایگاه خبری فکر سبز : در گذشته ای نه چندان دیر، گرمابه ها یا حمام ها در هر خانه ای وجود نداشتند و مردم برای نظافت شخصی به ناچار از گرمابه های عمومی استفاده می کردند.

گرمابه تاریخی اخوت (باغ شاه)

گرمابه تاریخی اخوت (باغ شاه)

از ویژگی های ساختاری این سازه وجود در مرکزیت محله ها و قرار گرفتن در سطحی عقب تر از معابر و پایین تر از سطح زمین است و شوند (:دلیل) آن، این بوده که معماری ایرانی یک معماری درون گرا است و همواره حفظ حرمت و حریم خانواده در میان ایرانی ها رواج داشته و دارد، پس گرمابه ها در پس رفتگی ساخته می شده که از چشم نا محرم به دور باشد و در سطح پایین زمین بوده که از طرفی ایمن در برابر زلزله باشد و از طرف دیگر در تغییر فصول، از دمای زمین بهره جوید و تابستانی خنک و زمستانی به نسبت گرم داشته باشند. ادامه نوشته