حقوق حیوانات در ایران قدیم : “زمین گربگی” و تله موش زنده­‌گیر، نمادی از رعایت حقوق حیوانات در بشرویه