میراث تاریخی اصفهان زیر تیغ جراحان ناشی/ کمبود بودجه نفس آثار تاریخی را به شماره انداخته